Klauzula informacyjna dla uczestników

Drogi Uczestniku!/Droga Uczestniczko!

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kosmala Paweł Kuźnia E-biznesu z siedzibą w Kolbuszowej, adres: ul. Jana Pawła II 19 lok. 22C 36-100 Kolbuszowa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8141574463 , REGON: 180309315 , adres e-mail: kontakt@kuzniaebiznesu.pl.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) umożliwienie Ci uczestnictwa w Konferencji oraz realizacja jej przebiegu, a tym samym wykonanie wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator po-wierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom upraw-nionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane związane z uczestnictwem w konferencji – do momentu jej zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości,
b) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

5. Przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych pod-legających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpie-nia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Ci uczestnictwo w konferencji lub wzięcie udziału w konkursie.

8. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.