Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji Kolbuszowa 2.0

Drogi Uczestniku!/Droga Uczestniczko!

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kuźnia e-biznesu Paweł Kosmala ul. Jana Pawła II 19 lok. 22C 36-100 Kolbuszowa: NIP: 814-157-44-63, adres e-mail: biuro@kuzniaebiznesu.pl.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. umożliwienie Ci uczestnictwa w spotkaniu Kolbuszowa 2.0 #4 O internetach przy piwie oraz realizacja jej przebiegu, a tym samym wykonanie wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. rozstrzygnięcie konkursu, jeżeli byłeś jego uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 3. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane związane z uczestnictwem w konferencji – do momentu jej zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości,

 2. dane związane z konkursem – do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości,

 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

 1. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

 1. Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Ci uczestnictwo w konferencji lub wzięcie udziału w konkursie.

 3. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.